Zlecenia

W zawartej przez przewoźnika umowie przewozu potwierdzonej otrzymanym zleceniem występuje wiele informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania transportowego. W aplikacji GlobCargo wykorzystujemy tylko ich część, która jest potrzebna do właściwego zobrazowania trasy przewozu w „kalendarzu przewoźnika”, oraz do wystawienia faktury VAT po wykonaniu usługi transportowej.

Dodawanie, edycja oraz usuwanie zlecenia, a także przypisywanie do niego dokumentów transportowych realizowane jest z menu zlecenia umieszczonym na górnym pasku zadań. Po naciśnięciu na to menu otrzymujemy widok zleceń podzielony na 2 główne części.

Po lewej stronie w górnej części znajduje się filtr, w którym określa się parametry zleceń do wyświetlenia, a poniżej pokazane są zeskanowane i przesłane przez kierowców dokumenty transportowe, które jeszcze nie zostały przypisane do zlecenia lub dokumenty pobrane z dysku komputera przez użytkownika aplikacji.

Po prawej stronie wyświetlone są bloki zleceń z ich głównymi parametrami, które spełniają aktualny filtr użytkownika.

Dodawanie zlecenia

Aby dodać nowe zlecenie do kalendarza należy w widoku zleceń nacisnąć na umieszczony w górnej części przycisk „dodaj nowe zlecenie”. Ten sam efekt możemy uzyskać wchodząc w menu pulpit, najeżdżając i klikając na odpowiedni dzień w znajdującym się tam kalendarzu.

Wyświetla się wtedy okno dodawania zlecenia, w którym wpisuje się jego podstawowe parametry:

Dodawanie nowego zlecenia (widok)

Data – wybierana z kalendarza data zawarcia zlecenia transportowego

Zleceniodawca

lista rozwijana - wyświetlają się nazwy wcześniej dodanych zleceniodawców do wyboru.

Faktura

lista rozwijana - wyświetlają się numery wcześniej dodanych faktur do wyboru.

Załadunek

lista rozwijana - wyświetlają się nazwy miejscowości w Polsce wg kodu pocztowego lub wpisywanej nazwy.

Rozładunek

lista rozwijana - wyświetlają się nazwy miejscowości w Polsce wg kodu pocztowego lub wpisywanej nazwy.

Kierowca

lista rozwijana - wyświetlają się wcześniej dodani kierowcy do wyboru.

Pojazd

lista rozwijana - wyświetlają się wcześniej dodane pojazdy do wyboru.

Stawka – wpisuje się wartość, walutę i jednostkę stawki przewoźnego.

Naciśnięcie na zieloną strzałkę „wypełnij poprzednimi” powoduje automatyczne wypełnienie pól wartościami z poprzednio zapisanego zlecenia, przyspieszając wpisywanie danych.

Status – z listy rozwijanej wybiera się aktualny status dokumentów w zleceniu.

Uwagi – Pole do wpisania uwag do zlecenia.

Edycja zlecenia

Aby edytować wcześniej dodane zlecenie do kalendarza należy w widoku zleceń nacisnąć na umieszczony w prawym górnym roku przycisk „edytuj zlecenie”. Ten sam efekt możemy uzyskać wchodząc w menu pulpit, najeżdżając i klikając na odpowiednie zlecenie umieszczone w znajdującym się tam kalendarzu.

Wyświetla się wtedy okno edycji zlecenia, w którym można zmienić, dodać lub usunąć wpisane wcześniej parametry.

Klonowanie zlecenia

Nowe zlecenie można dodać również do kalendarza zmieniając niektóre parametry z wcześniej zapisanego zlecenia. Służy do tego przycisk klonowanie dostępne w oknie edycji zlecenia. Funkcja ta pozwala nam na szybsze dodanie podobnego zlecenia do wcześniej już zapisanego, zmieniając np. datę lub inny parametr (podobne ładunki).

Usuwanie zlecenia

Błędnie umieszczone zlecenie można w każdej chwili usunąć, naciskając na przycisk usuń dostępny w oknie edycji zlecenia.

Dokumenty nieprzypisane

Wszystkie dokumenty takie jak zlecenia, faktury, dokumenty transportowe, które chcemy przypisać do zlecenia, po pobraniu z dysku komputera umieszczają się w bloku „Dokumenty nieprzypisane” w menu zlecenia.

Jeżeli kierowca w pojeździe wyposażonym w mobilny sprzęt GlobCargo zeskanuje dokumenty zaraz po rozładunku towaru, to one automatycznie pojawią się również w tym bloku z wyróżnikiem nr rejestracyjnego lub nazwy własnej pojazdu.

Dokumenty te w prosty sposób za pomocą przeciągania umieszczamy w odpowiednich miejscach bloku zlecenia i tak:

Dokumenty zamówienia – umieszczamy tam otrzymane od zleceniodawcy dokument ze zleceniem i dodatkowymi wytycznymi do prawidłowego wykonania operacji transportowej

Dokumenty transportowe – tutaj umieszczamy zeskanowane dokumenty WZ, CMR, kwity paletowe itp. Wszystkie potwierdzone dokumenty, jakie otrzymuje kierowca po rozładunku towaru.

Faktury – W tym oknie umieszczamy dokument faktury VAT, która jest wystawiona za wykonanie tego zlecenia

Jeżeli występuje faktura zbiorcza, na której wpisujemy większą ilość wykonanych operacji transportowych, to przyporządkowując ta fakturę do zleceń o tym samym numerze faktury raz, w pozostałych zleceniach dokument pojawi się automatycznie.

Inne dokumenty – To okno umożliwia przypisanie jeszcze dodatkowych dokumentów występujących podczas realizacji zlecenia.

Wyświetlanie dokumentów przypisanych do zlecenia

Każdy dokument przypisany do zlecenia można podejrzeć w oknie widoku najeżdżając myszką na dany dokument i klikając w niego.

Można też w dowolnej chwili dokument pobrać na dysk naciskając na przycisk „pobierz dokument” umieszczony w prawym górnym rogu, bądź też usunąć naciskając na przycisk „usuń plik” umieszczony w lewym dolnym rogu.